برنامه تحویل کارنامه دانش آموزان

پایه

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

اول

3/1

یکشنبه

19/3/92

10

اول

2/1

دوشنبه

20/3/92

10

اول

1/1

سه شنبه

21/3/92

10

دوم

1/2

چهارشنبه

22/3/92

10

دوم

2/2

شنبه

25/3/92

10

سوم

3

یکشنبه

26/3/92

10

چهارم

4

دوشنبه

27/3/92

10

پنجم

5

سه شنبه

28/3/92

10

ششم

6

سه شنبه

10/4/92

10

/ 0 نظر / 26 بازدید