پست های ارسال شده در خرداد سال 1392

برنامه تحویل کارنامه دانش آموزان

پایه کلاس روز تاریخ ساعت اول 3/1 یکشنبه 19/3/92 10 اول 2/1 دوشنبه 20/3/92 10 اول 1/1 سه شنبه 21/3/92 10 دوم 1/2 چهارشنبه 22/3/92 10 دوم 2/2 شنبه 25/3/92 10 سوم 3 یکشنبه 26/3/92 10 چهارم 4 دوشنبه 27/3/92 10 پنجم 5 سه شنبه 28/3/92 10 ششم 6 سه شنبه 10/4/92 10
/ 0 نظر / 25 بازدید