موارد انضباطی

متعهد می گردم موارد زیر را رعایت نموده ،درغیر اینصورت آموزشگاه طبق مقررات با اینجانب برخورد خواهد نماید .

1- نسبت به مسئولین ، آموزگاران وکلیه کارکنان آموزشگاه با احترام و ادب برخورد نمایم.

2- به کلیه دانش آموزان احترام گذاشته و هیچ مزاحمتی برای دیگران ایجاد ننمایم و ضمن احترام به مقررات جامعه ازمشاجره لفظی یا فیزیکی درمسیر و داخل آموزشگاه جدا خودداری نموده و بجای درگیری با سایرین هر گونه مساله ای را به اطلاع دفتر مدرسه برسانم .

3- در حفظ و نگهداری کلیه اموال آموزشگاه کوشا باشم و درصورت بروز هرگونه خسارت احتمالی سریعا نسبت به جبران آن اقدام نمایم.

4-از کلیه وسائل خود محافظت نموده و از آوردن پول واشیاء قیمتی وسائل اضافی وشخصی غیر آموزشی مانند تلفن همراه یا وسایل الکترونیکی و یا هر گونه وسیله غیر ضروری دیگر به آموزشگاه جدا خودداری نمایم ، درغیراینصورت آموزشگاه مجازخواهد بود نسبت به جمع آوری و ضبط آن اقدام نماید و مسئولیتی نیز نسبت به مفقود شدن این اقلام ندارد.

5- راس ساعت مقرر درآموزشگاه حاضرگردیده و هیچ گونه تاخیری نداشته باشم و تاپایان ساعت اداری آموزشگاه درمدرسه حضور داشته باشم و به هیچ عنوان بدون اجازه مدیر یا معاونین آموزشگاه از مدرسه خارج نشوم و درمواقع اضطراری ( مانند بیماری و ... ) در همان روز توسط اولیا تلفنی به دفتر آموزشگاه اعلام گردد و در اسرع وقت ( ظرف 48ساعت ) نیز اولیا حضورا نسبت به موجه نمودن غیبت آنروز در محل دفتر آموزشگاه اقدام نمایند ( به جز پدر یا مادر سایر افراد ازقبیل دوستان وآشنایان و... به منظور پیگیری هرموردی به آموزشگاه یا درب آموزشگاه مراجعه ننمایند).

6- نسبت به ارتقای وضعیت تحصیلی خودکوشا بوده و درمواردی که دارای مشکل درسی باشم درجهت رفع آن تلاش نمایم و خانواده ام حداقل هر 15 روز یکبار جهت سرکشی به وضعیت انضباطی، اخلاقی، و درسی اینجانب به آموزشگاه مراجعه نمایند.

7-هرگونه خرید وفروش دانش آموزان با یکدیگر درمحیط آموزشگاه ممنوع می باشد و درصورت کسب هرگونه اطلاعات دراین ارتباط موارد را به اطلاع مسئولین آموزشگاه برسانم.

8- موی سر را همیشه تمیز وکوتاه نگه داشته و از پوشش مناسب برخوردار باشم و از داشتن هرگونه مدل مو و یا هر گونه اصلاح نامتعارف و از پوشیدن لباس و کفش دارای آرم دار و یا تصویر تبلیغاتی ویا رنگ زننده به ویژه لباس آستین کوتاه ، کفش نامناسب وکمربندهای نامتعارف اجتناب نمایم.

9- در برنامه های آموزشگاه مانند برنامه های عبادی ، سیاسی ، فرهنگی ، هنری و ورزشی بدون عذر و بهانه شرکت جسته و همکاری لازم را در برنامه های انجمن اولیا و مربیان معمول نمایم و از سایر مقررات آموزشگاه تبعیت کرده و از ایجاد اختلال و دخالت در امور اداری ، آموزشی و ... آموزشگاه خودداری نموده و در صورت بروز هر گونه مساله ایی موارد را بصورت کتبی به مدیر مساله مطرح نمایم.

/ 0 نظر / 35 بازدید