وظایف معاونین اعم از پرورشی / آموزشی و اجرایی

شرح وظایف :

- شاغل این پست با رعایت اصول و موازین شرعی و اسلامی زیر نظر مدیر دبستان وظایف زیر را انجام می دهد :‌

- تمهید مقدمات و ایجاد امکانات لازم در زمینه اجرای برنامه های صبحگاهی و برگزاری نمازجماعت و مراسم مذهبی و ملی.

- نظارت و مراقبت مستقیم بر نحوه رفتار و حرکات و طرز پوشش دانش آموزان در مدرسه و خارج از مدرسه بخصوص رعایت حجاب اسلامی برای دانش آموزان دختر و پوشش مناسب برای دانش آموزان پسر و نظارت بر رعایت آن از سوی کارکنان و دانش آموزان.

- کوشش و تلاش مستمر در جهت رعایت موازین اسلامی از سوی کارکنان و دانش آموزان مدرسه و آشنا کردن دانش آموزان با مسائل مذهبی و اخلاقی و ترغیب آنان در این زمینه.

- شناسایی دانش آموزانی که ناهنجاریهای رفتاری دارند و اقدام در جهت رفع مشکلات آنان از طریق مراجع ذیربط با اطلاع مدیر مدرسه.

- رسیدگی به حضور و غیاب دانش آموز و ارائه گزارشی لازم به مدیر مدرسه و آگاه ساختن به موقع اولیاء آنان.

- شرکت در شوراها و گروههای پرورشی – آموزشی با نظر مدیر مدرسه و همکاری کامل در اجرای برنامه ها و خط مشی های اجرایی مصوب

- اداره کلاس در غیاب معلم مربوط.

- همکاری با مدیر مدرسه و اشتراک مساعی در انجام وظایف مدیر.

- حضور در مدرسه حداقل نیم ساعت قبل از آغاز کار روزانه و قبل از حضور دانش آموزان و مادامی که برنامه ها و فعالیتهای آموزشی، پرورشی و جنبی در جریان است.

- همکاری با دیگر معاونین مدرسه در انجام وظایف مربوط. - ایجاد هماهنگی و تقسیم کار براساس شرح وظایف با دیگر معاونین مدرسه با توجه به نظر مدیر مدرسه.

- نظارت و همکاری در امر ثبت نام و تنظیم دفاتر آمار، اموال، امتحانات و نگهداری سوابق اسناد.

- تهیه و تنظیم گزارشهای لازم از وقایع و اتفاقات جاری در مدرسه و ارائه گزارشهای لازم در این زمینه به مدیر مدرسه.

- نظارت در حسن انجام وظایف دیگر کارکنان مدرسه و همکاری با آنان در حسن اجرای برنامه ها و امور مربوط.

- مراقبت در حفظ نظافت و وضع بهداشتی و ایمنی مدرسه و دانش آموزان و اعمال کوششهای مستمر به منظور پیشگیری از بروز ضعف و کمبود در این زمینه ها و چاره جویی نارسائیها در هر مورد و فراهم کردن موجبات کمکهای اولیه و درمان در موارد لازم.

- مراقبت بر فعالیتهای آزاد دانش آموزان در ساعات تفریح و مواقع دیگر با کمک مربیان و معلمان.

- نظارت بر کار و فعالیتهای خدمتگزاران، سرایدار، نگهبان و دیگر عوامل خدماتی مدرسه

- تهیه و تنظیم برنامه امتحانات و همکاری در برگزاری آن و در ثبت نمرات و اعلام نتایج امتحانات دانش آموزان به اولیاء‌آنان در موعد مقرر.

- تهیه پیش نویس گزارشها و مکاتبات مربوط. - به عهده گرفتن وظایف کادر اداری مدرسه در غیاب آنان برحسب مورد.

- انجام کلیه امور مدرسه در غیاب مدیر مدرسه براساس اختیارات تفویض شده.

- حضور در مدرسه در تمامی اوقات رسمی طول سال تحصیلی و تعطیلات فصلی طبق مقررات و دستور عمل های صادره از سوی وزارت آموزش و پرورش.

- انجام سایر امور ارجاعی عنداللزوم.

/ 0 نظر / 40 بازدید