آموزش والدین مهمترین رکن پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نظر به اینکه اغلب والدین از روشهای مناسب برای تربیت فرزند خود بی بهره می باشند و با افراط و تفریط موجب تربیت نامناسبی را با ایجاد ذهنیتهای غلط در دانش اموزان ایجاد می نمایند . دفتر مدرسه تصمیم گرفت با دعوت از مشاوران و صاحب نظران این عرصه برنامه های مشاوره ایی را برای والدین ترتیب نماید . بر این اساس اولین جلسه این برنامه با استقبال بی سایقه والدین روبرو شد و بر اساس آن استمرار این نوع جلسات برای والدین در دستورکار آموزشگاه قرار گرفت.

/ 0 نظر / 18 بازدید